Gå till innehåll

Integritetspolicy

Webstatistik används på Loadedshop.se och innebär att ett statistiksystem samlar in information, som kan ge en statistisk bild av olika saker:

 • Hur många besökare en webbplats har haft
 • Var de kommer ifrån
 • På vilken del av webbplatsen lämnades detta etc.

På Loadedshop.se används webbstatistik för att optimera webbplatsen och funktionaliteten därav. Dessutom är informationen i webbstatistiken kopplad till kunderna och användare som besöker Loadedshop.se om användaren anger namn, adresser och andra information som är kopplad till ett köp på Loadedshop.se, eller skapandet av en kundprofil. Web Statistik används också för att personifiera marknadsföringen mot användaren, för att skapa ökad användarvänlighet.

Genom att registrera sig för Nyhetsbrev registrerar vi ditt namn, kön och e-postadress i Mailchimp. E-postadressen lämnas inte till tredje part. Vi använder Mailchimp för att sända våra Nyhetsbrev.

För att du ska kunna ingå ett avtal med oss via Loadedshop.se måste du registrera dig med följande personuppgifter: Namn, Adress, Telefonnummer och E-postadress.

Personuppgifterna är registrerad hos Loaded v. Bodyoutlet AB och lagrad av Loaded v. Bodyoutlet AB. Loaded v. Bodyoutlet AB gör registrering av din personliga information för att kunna leverera varan till dig. När du samlar in personuppgifter via Loadedshop.se kommer detta att ske med ditt uttryckliga samtycke, så du vet vilken information som samlas in och varför.

Vi registrerar och avslöjar de personuppgifter som är nödvändiga för att leverera varorna till dig, med andra ord skickar vi ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress till DHL.

För att optimera och säkerställa den bästa användarupplevelsen skickar Loaded v. Bodyoutlet AB en efter varje order en begäran att lämna in en användarrecension. Till detta kommer vi att vidarebefordra ditt namn och din e-postadress till Trustpilot.

Personuppgifterna är registrerade hos Loaded v. Bodyoutlet AB och lagras sedan fem år, informationen blir sen raderad. Följande grupper av anställda har tillgång till de registrerade information: Management, Sales and Marketing, Webbshop Administratörer / Utvecklare och Bokföring.

Loaded v. Bodyoutlet AB samarbetar också med ett antal andra företag som lagrar och bearbetar data. Företag handlar endast om information på våra vägnar och får inte använda dem för egna ändamål. Vi samarbetar bara med dataoperatörer i EU eller i länder som kan ge din information adekvat skydd.

Datakontrollanten på Loadedshop.se är Bo Engving - Public Relations.

Den registrerade, det vill säga den vars personuppgifter behandlas, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Som personuppgiftsansvariga har Loaded v. Bodyoutlet AB ett ansvar för att ha rutiner på plats för att hantera begäranden om att utöva dessa rättigheter när någon begär det.

Rätt till information

Den registrerade har rätt att få information när hens personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av Loaded v. Bodyoutlet AB både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det.

Dessutom finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos Loaded v. Bodyoutlet AB och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Informationen ska ges till den registrerade kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett klart och tydligt språk.

Den registrerade har bland annat rätt att få veta

 • för vilka ändamål personuppgifter kommer att behandlas
 • den rättsliga grunden för behandlingen
 • hur länge personuppgifter kommer att lagras
 • vem som kommer att ta del av personuppgifter
 • registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen
 • om personuppgifter kommer att överföras till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES)
 • att hen kan lämna in klagomål till IMY
 • att den registrerade kan återkalla sitt samtycke, om hen har lämnat det
 • kontaktuppgifterna till den personuppgiftsansvariga och till dess eventuella dataskyddsombud.

Rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att vända sig till Loaded v. Bodyoutlet AB för att få veta om hens personuppgifter behandlas eller inte. Om den registrerades personuppgifter behandlas måste Loaded v. Bodyoutlet AB tillhandahålla en kopia på uppgifterna och lämna information om bland annat

 • vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
 • vad personuppgifterna används till
 • hur länge uppgifterna kommer att sparas
 • vilka personuppgifterna har delats med
 • varifrån uppgifterna kommer.

Det kan finnas omständigheter som medför att information inte ska lämnas ut, till exempel på grund av bestämmelser i annan lagstiftning eller att ett utlämnande av informationen medför nackdelar för andra.

I vissa fall kan Loaded v. Bodyoutlet AB också vägra att tillhandahålla en kopia på uppgifterna, till exempel om den registrerade gör så kallade ogrundade eller orimliga begäranden, till exempel begär att få tillgång ett flertal gånger under kort tid.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att vända sig till Loaded v. Bodyoutlet AB och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den registrerade har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Att Loaded v. Bodyoutlet AB också själva måste se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade framgår redan av de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen.

Om uppgifter rättas på den registrerades begäran måste Loaded v. Bodyoutlet AB informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den registrerade har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att vända sig till Loaded v. Bodyoutlet AB och be att uppgifterna om honom eller henne raderas.

Uppgifterna måste raderas i följande fall

 • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • om behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke och hen återkallar samtycket
 • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den registrerade motsätter sig att uppgifterna behandlas 
 • om den registrerade motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den registrerades intresse
 • om personuppgifterna har behandlats olagligt 
 • om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.

Om uppgifter raderas på den registrerades begäran måste Loaded v. Bodyoutlet AB också informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats.

När personuppgifterna har publicerats eller på annat sätt gjorts offentliga (i ett socialt nätverk, ett internetforum eller på en webbsida) räcker det inte alltid att de raderas där. I dessa situationer ska den som offentliggjort uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för att informera andra som behandlar uppgifterna om den registrerades begäran så att även kopior av eller länkar till uppgifterna tas bort.

Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Rätt till begränsning av behandling

De registrerade har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska Loaded v. Bodyoutlet AB informera den registrerade om detta.

Rätt att göra invändningar

Den registrerade har rätt att invända mot Loaded v. Bodyoutlet AB behandling av hans eller hennes personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om den registrerade invänder mot behandlingen i sådana fall får Loaded v. Bodyoutlet AB endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Den registrerade har alltid rätt att invända mot att hens personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har i rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst.

Loaded v. Bodyoutlet AB är skyldiga att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att Loaded v. Bodyoutlet AB behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal.

Det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Automatiserade beslut

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.

Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett automatiserat avslag på en kreditansökan på internet eller vid ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan personlig kontakt.

Automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet om det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och Loaded v. Bodyoutlet AB eller om den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke. Det kan även vara tillåtet enligt särskild lagstiftning.

Loaded v. Bodyoutlet AB måste informera de registrerade om att automatiserat beslutsfattande används enligt den generella informationsskyldigheten i förordningen.

Automatiserade beslut kan fattas med eller utan profilering. Omvänt kan profilering användas utan att det leder till ett automatiserat beslut. Profilering innebär varje form av automatisk behandling av personuppgifter då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

Profilering är en behandling av personuppgifter som måste följa samtliga bestämmelser i dataskyddsförordningen.

Kontakta oss om du har några frågor?

Email-ikon support@loadedshop.net
Telefon-ikon 040-6088488 vardagar 10:00 - 16:00
Kundeservice-ikon Kontakta oss - skriva meddelande